LIÊN HỆ TƯ VẤN

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 80.000 - 150.000 lượt hiển thị
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 150.000 - 300.000 lượt hiển thị
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 300.000 - 600.000 lượt hiển thị
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TIẾP CẬN – REACH

Basic

VNĐ 6,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 70.000 - 140.000 lượt tiếp cận
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 12,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 140.000 - 270.000 lượt tiếp cận
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 24,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 330.000 - 550.000 lượt tiếp cận
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 2.200 - 3.200 lượt tương tác
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 3.200 - 5.500 lượt tương tác
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 10.000 - 13.000 lượt tương tác
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

Basic

VNĐ 7,500,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 1100 like
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 18,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 3100 like
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 30,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 5500 like
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT XEM - VIEW

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 25.000 - 35.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 35.000 - 58.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 60.000 - 95.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả